Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2017 roku wpłynęło 11 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 4 092 324,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 516 781,00 zł  oraz pożyczka w kwocie 1 575 543,00 zł.

 

Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  1 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 4 zostały odrzucone, natomiast na pozostałe 7 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości  1 747 725,00 zł dotacja w kwocie 998 535,00 zł i pożyczka w kwocie 749 190,00 zł.

 

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz informuje, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach ww. Programu, mogą ubiegać się o pożyczkę na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego umorzenia, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.