Zasady finansowania

ZASADY

Wojewódzki Fundusz Uchwałą nr 6-2015 Rady Nadzorczej z dnia 6 stycznia 2015 r. przyjął, uzupełnione o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dotyczące zasad i trybu udzielania przez Wojewódzki Fundusz poręczeń oraz możliwości uzyskania poprzez banki dopłat do rat lub innych opłat ustalonych w umowach leasingu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, "Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie" na rok 2015 r. 

 

Niniejszy dokument zawiera 2 załączniki:

  • załącznik nr 1 określający Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej na niektóre zadania proekologiczne przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty
  • załącznik nr 2 określający Szczegółowe warunki otrzymania pomocy finansowej na niektóre zadania proekologiczne dla państwowych jednostek budżetowych.

 

PROCEDURY

Procedury wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Krakowie

 

WSKAŹNIKI FUNDUSZU

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego na 2015 rok