Państwowe jednostki budżetowe

Dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1479).

 

Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe określa Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Państwowe jednostki budżetowe mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie w wysokości:

 

- do 80% kosztów kwalifikowanych brutto zadnia:

  • wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła
  • realizację przedsięwzięć związanych z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt
  • opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego

- do 60 % kosztów kwalifikowanych brutto na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Termin składania wniosków dla państwowych jednostek budżetowych na zadania do realizacji w 2018 roku upływa 31 marca 2017 r.

Wnioski należy składać na formularzach obowiązujących w WFOŚiGW w Krakowie, umieszczonych na stronie internetowej w zakładce dotyczącej danej dziedziny finansowania.

 

UWAGA !

Począwszy od 2015 roku, w Ministerstwie Środowiska  zmodyfikowany został system, który umożliwi monitorowanie procesu dofinansowania oraz finansowego wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na każdym z etapów ich realizacji. Identyfikacja poszczególnych zadań będzie oparta o stosowaną, zarówno przez Fundusze, jak i Ministerstwo Środowiska, jednolitą numerację zadań, tożsamą z numeracją umów o dofinansowanie zawieranych pomiędzy Funduszami, a beneficjentami będącymi państwowymi jednostkami budżetowymi (pjb).

 

W związku z powyższym, Ministerstwo Środowiska zobowiązało Fundusze do znakowania dochodów przekazywanych na rachunek Ministra Środowiska na dofinansowanie ww. zadań poprzez umieszczanie w tytule każdego przelewu pełnego numeru umowy o dofinansowanie oraz nazwy jednostki będącej docelowym beneficjentem środków. Jednocześnie, umieszczony w tytule przelewu numer umowy powinien być tożsamy z numerem umieszczonym w następujących wzorach dokumentów:

  • informacji o przekazaniu dochodów na rachunek bankowy Ministra Środowiska i Ministra Finansów;
  • wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej;
  • wniosku o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków
    z rezerwy celowej;
  • wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej;
  • wniosku o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej.

Dodatkowo Ministerstwo poinformowało, iż wzorem roku ubiegłego dla zapewnienia właściwego obiegu dokumentów wnioski dotyczące rezerwy poz. 59 składane przez kierowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska powinny zawierać współakceptację dysponentów nadrzędnych tj. odpowiednio Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez pjb do właściwych Funduszy minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności.  Ostateczny termin składania przez Fundusze do Ministra Środowiska  wszystkich dokumentów upływa odpowiednio:

1)   wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków):

Ø  dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania z budżetu państwa do 5 listopada danego roku budżetowego;

Ø  dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 16 listopada danego roku budżetowego;

2)     wniosków o zapewnienie finansowania /dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania /dofinansowania zadań
do 1 grudnia danego roku budżetowego. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane  od roku następującego po danym roku budżetowym.

             

Ponadto, w celu stworzenia mechanizmów weryfikacji składanych przez Fundusze wniosków o zwrot nadpłaconych dochodów przekazanych na finansowanie zadań realizowanych przez pjb podległe dysponentom innym, niż Minister Środowiska uprzejmie informuję, iż przedkładane przez Fundusze wnioski powinny być wcześniej uzgodnione z właściwym dla pjb dysponentem, którego nadpłata dotyczy.  Z uwagi na powyższe, w załączeniu przekazuję zaktualizowany wzór wniosku o zwrot nadpłaconych dochodów, uzupełniony o akceptację właściwego dysponenta części budżetowej. Wnioskując o zwrot nadpłaconych dochodów, bardzo proszę o stosowanie następujących wytycznych:

1. Wniosek o zwrot nadpłaconych dochodów powinien być sporządzony według wzoru.

Wniosek powinien być kompletny, tj. zawierać wszystkie wymagane wzorem informacje, pieczęć Funduszu oraz podpisy głównego księgowego Funduszu oraz Prezesa Zarządu/osoby upoważnionej.

2. Wniosek powinien dotyczyć wyłącznie kwot należnych Funduszowi do zwrotu w związku z zakończoną i rozliczoną przez państwowe jednostki budżetowe realizacją zadań.

Z uwagi na to, iż nadpłaty dochodów wynikające z korekt decyzji Ministra Finansów zwracane są bez wezwania Funduszy, proszę o ich nie ujmowanie we wnioskach o zwrot.

3. Wniosek o zwrot nadpłaconych dochodów przekazanych na dofinansowanie zadań pjb podległych dysponentom innym, niż Minister Środowiska (np. MSW, MEN, Wojewoda itd.), musi być wcześniej uzgodniony z tymi dysponentami. Dysponenci, akceptując wniosek  potwierdzają, wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania ze środków uruchomionych wskazaną we wniosku decyzją Ministra Finansów.

Wnioski dotyczące pjb podległych Ministrowi Środowiska, Fundusze przekazują do Ministra Środowiska za pośrednictwem Departamentu Ekonomicznego MŚ.

4. Proszę o agregowanie wniosków o zwrot nadpłaconych dochodów w taki sposób, aby koszt obsługi wniosku nie przekraczał wartości łącznego zwrotu.