Konkursy

Wyniki Konkursu "Małopolskie Remizy 2017"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2017” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 43 zadań. 

 

Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 40 wniosków (35 wniosków złożyły gminy, pozostałe 5 - jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 441 679,69 zł. Pula środków do dyspozycji na rok 2017 wynosiła 500 000,00 zł. W związku z powyższym oraz w rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył 31 wniosków, przyznając łączne dofinansowanie w kwocie środków przeznaczonych na tegoroczny konkurs.

 

Uwaga ważna informacja dotycząca trwającej weryfikacji i oceny wniosków w ramach programów PONE, Małopolskie Remizy, Program przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że wszystkie wnioski złożone w ramach naborów: Małopolskie Remizy 2017 (alokacja środków 500.000 zł), Program przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej (alokacja środków 1.000.000 zł), Dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Fundusz realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (alokacja środków 5.000.000 zł) aktualnie są na etapie weryfikacji i oceny.

 

Po zatwierdzeniu list rankingowych i przyznaniu dofinansowana na zadania realizowane w ramach ww. programów i konkursów beneficjenci zostaną niezwłocznie poinformowani  o przyznanych środkach. Jednakże, zgodnie z  art.400 h, ust.1, pkt 3, lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) udzielenie pożyczki lub dotacji w 2017 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 330.000,00 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

 

W związku z trwającym procesem wdrażania zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska rozstrzygniecie ww. programów i konkursów możliwe będzie po powołaniu Rady Nadzorczej w terminach ustawowo przewidzianych.

Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że został rozstrzygnięty Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. Fundusz przyznał dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat studiów oraz rekrutacji należy bezpośrednio kontaktować się z Katedrą Prawa Europejskiego i Katedrą Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Szczegółowe informacje – Wydział Prawa i Administracji UJ, sekretariat – ul. Olszewskiego 2, pok. 117, 31-007 Kraków.

Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

 

Celem konkursu jest wyłonienie zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja spowoduje poszerzenie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim wśród osób z wykształceniem prawniczym oraz pracowników administracji zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska, tym samym wpływając na jakość świadczonych usług prawnych z tej dziedziny, jak również na wzrost jakości orzecznictwa i obsługi prawnej instytucji zajmujących się stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska w praktyce (w tym organów administracji). Dofinansowanie w ramach konkursu następuje w formie dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania uznanych przez Fundusz. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie może wynosić do 200 000,00 zł. Konkurs jest skierowany do uczelni prowadzących studia wyższe drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku prawo z siedzibą na terenie województwa małopolskiego.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z określonymi w nim załącznikami w siedzibie Funduszu oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta.

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 28.04.2017 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Osoba do kontaktu:

- Piotr Skrzyniarz - 785 855 936

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak" 2017

W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" wpłynęły 102 wnioski na łączna kwotę 805.014,17 zł dotacji.

 

Zarząd w oparciu o obowiązujące "Zasady…" oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom  i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskało 68 wniosków, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 400.000,00 zł. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli.  

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

W tegorocznym naborze w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1 167 935,88 zł.  Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

 

Po analizie wniosków pod względem merytorycznym oraz konsultacji z Prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 36 gmin obniżając dotację proporcjonalnie w stosunku do powierzchni zabiegów. Decyzja taka wynika ze specyfiki problemu – przy likwidacji gatunku inwazyjnego, jakim jest barszcz Sosnowskiego, kluczowa jest kompleksowość działań czyli prowadzenie zabiegów na jak największym obszarze. Prowadzenie działań na terenie jednej gminy a zaniechanie w gminach sąsiadujących powodowałoby rozsiewanie nasion na tereny gminy, gdzie przeprowadzono zabiegi. W związku z tym, dla zapewnienia efektu ekologicznego finansowanych działań, przyznano dotacje dla 36 gmin w łącznej kwocie 500 000,00 zł

 

 

Uwaga zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu - Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 300-2017 z dnia 22.03.2017 r. ulega zmianie termin naboru wniosków w ramach konkursu na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

 

Wyniki konkursu organizowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” w 2017 roku

W tegorocznej edycji Konkursu w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” wpłynęło 118 wnioskówŁączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 5 264.379,50 zł.  Spośród złożonych wniosków 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych, a pozostałe 108 wniosków Komisja Konsultacyjna poddała ocenie zasadniczej. 

 

Zgodnie z Programem pula środków wynosiła 1.000.000,00 zł, z czego 50% przeznaczone było dla organizacji pozarządowych, a 50% - dla pozostałych wnioskodawców. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli. Dofinansowanie przyznano dla zadań, które otrzymały minimum 30 i 31 punktów, odpowiednio w grupie pierwszej i drugiej. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach Konkursu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w naborze ciągłym wniosków na zadania nieinwestycyjne, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.  

Konkurs Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

 

Minimalna całkowita wartość zadania nie może być mniejsza niż 10 000 zł. Jednocześnie minimalna całkowita wartość zadania nie może się zmniejszyć poniżej ustalonej wartości również na etapie podpisywania umowy oraz rozliczenia zadania.

Konkurs obejmuje dofinansowanie następujących zadań:

  • termomodernizację budynku (docieplenie ścian i stropów),
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją (rozumianą, jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię gazową lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni),
  • wykonanie i/lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. włącznie z  przeprowadzeniem modernizacji kotłowni,
  • inwestycję dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

 

Kotły montowane w ramach realizacji zadań związanych z likwidacją niskiej emisji muszą spełniać normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

 

Limit środków w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosi: 500 000,00 zł.

 

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać przez Portal Beneficjenta. W ramach Programu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane za pomocą Portalu 

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 15.05.2017 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.10.2017 r.

 

Osoba do kontaktu:

- Anna Kicińska-Dyrda - 785 855 523

 

Ważna informacja dotycząca rejestracji w Portalu Beneficjenta

W związku z pytaniami dotyczącymi rejestracji placówek oświatowych w Portalu Beneficjenta, Wojewódzki Fundusz informuje, że placówki te powinny podczas rejestracji używać NIP właściwego dla danej placówki oświatowej. Natomiast na etapie składania dokumentów wymaganych do podpisania umowy, placówki przedłożą oświadczenie, że faktury i rachunki wystawiane będą na jednostkę samorządu terytorialnego. #wfosigw

Strony