Pożyczki, umorzenia

O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość pożyczki może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych netto zadania, o ile nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

 

      Pożyczki udzielane są na następujących warunkach:

 

1. preferencyjne oprocentowanie

 

Dla pożyczek przyznawanych z możliwością umorzenia, Fundusz stosuje oprocentowanie:

a) w przypadku pożyczek w wysokości do 5.000.000,00 zł -według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,6 % rocznie;

b) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 5.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł - według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,00 % rocznie (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad …”);

c) w przypadku pożyczek w wysokości powyżej 10.000.000,00 zł - według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,50 % rocznie (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad …”).

Dla pożyczek płatniczych (bez możliwości umorzenia) oraz dla pożyczek udzielanych na realizację zadania temu samemu podmiotowi wraz z dotacją zgodnie z § 1 ust. 2 „Zasad …” (bez możliwości umorzenia) Fundusz stosuje oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,6 % rocznie.

Dla pozostałych pożyczek przyznawanych bez możliwości umorzenia, które mogą być zawarte wyłącznie na okres minimum 3 (trzech) lat, Fundusz stosuje oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej określonej w umowie, ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,50 % rocznie (z uwzględnieniem § 12 ust. 2 „Zasad …”)

 

Na wniosek pożyczkobiorcy Fundusz może udzielić pożyczki oprocentowanej w wysokości  niepowodującej wystąpienia pomocy publicznej z uwzględnieniem § 12 ust. 1-3 „Zasad…”. Próg oprocentowania powodującego wystąpienie pomocy publicznej ustala się na podstawie zmiennej stopy dyskontowej publikowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i „Procedury ustalania wysokości marży do wyliczenia stopy referencyjnej przy udzielaniu pożyczek przez WFOŚiGW w Krakowie będący podmiotem udzielającym pomocy publicznej” przyjętej przez Zarząd.

 

2. okres karencji w spłacie pożyczki – maksymalnie 2 lata, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania

 

 3. okres spłaty pożyczki, której wartość wynosi 1 000 000,00 zł lub więcej nie może przekroczyć 12 lat (łącznie z okresem karencji). Dla pożyczki o wartości do 1 000 000,00 zł okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat (łącznie z okresem karencji).

 

       Zasady umarzania pożyczek:

 

1. Beneficjent może złożyć wniosek o umorzenie części pożyczki po spłacie minimum 50% pożyczonego kapitału

 

2. Na wniosek Beneficjenta, Fundusz może umorzyć pożyczkę do wysokości:

1) 40% kwoty wykorzystanejpożyczki na zadania związane z ochroną wód, ochroną powietrza - w przypadku zmiany rodzaju paliwa i na zadania dotyczące zastosowania odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych,

2) 20% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek,

3) 30% kwoty wykorzystanej pożyczki w przypadku realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych

- pod łącznie spełnionymi warunkami: terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.

 

3. Umorzeniu nie podlegają pożyczki w przypadku:

 

1) dużej efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia podlegającej ocenie zgodnie z „Procedurami i kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” udzielanych z uwagi na efekt ekologiczny, tj. przynoszących oszczędność energii lub ograniczających emisję;

2) pożyczek na finansowanie zadań związanych z remontem urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej;

3) pożyczek na finansowanie zadań dotyczących inwestycji z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w przypadku gdy produkcja energii przekracza o 10% roczne zapotrzebowanie;

4) pożyczek na finansowanie wymiany lub zakupu linii produkcyjnej (technologicznej), przynoszących korzyść finansową podlegającą ocenie zgodnie z „Procedurami i kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”, udzielanych z uwagi na efekt ekologiczny, tj. przynoszących oszczędność energii lub ograniczających emisję;

5) pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich (pożyczki płatnicze);

6) pożyczek oprocentowanych na warunkach określonych § 12 ust. 4 „Zasad …”;

7) pożyczek udzielanych na realizację zadania temu samemu podmiotowi wraz z dotacją, zgodnie z § 1 ust. 2 „Zasad …”;

8) pożyczek oprocentowanych na warunkach określonych w § 12 ust. 3 „Zasad …”.

 

4. Umorzeniu nie podlegają pożyczki, których okres spłaty określony w umowie nie przekracza:

 

1) 2 (dwóch) lat w przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2016 r.;

2) 3 (trzech) lat w przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

         Maksymalne możliwe umorzenie pożyczki:

 

1. dla jednostek samorządu terytorialnego - nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł,

2. dla pozostałych Beneficjentów - nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania pożyczek (w tym zabezpieczenia pożyczki) oraz umarzania pożyczek znajdują się w rozdziale III i VII "Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie".