Dotacje

O dotację ze środków Funduszu mogą ubiegać się niżej wymienieni Wnioskodawcy, realizujący przedsięwzięcia i zadania:

 

1) Jednostki samorządu terytorialnego

 

Dotacja udzielana jest na:

a)    likwidację niskiej emisji rozumianej jako wymiana kotłów, palenisk węglowych na gazowe, olejowe, pompy ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej (w tym geotermalnej) lub wymiana ogrzewania na elektryczne w budynkach użyteczności publicznej – m.in. w obiektach sportowych, strażnicach OSP, placówkach świadczących całodobową lub dzienną pomoc osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu– do 30% kosztów kwalifikowanych,

b)    budowę lub rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – do 20% kosztów kwalifikowanych,

c)    działalność związaną z profilaktyką zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń – do 20 %kosztów kwalifikowanych,

d)    zadania związane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – do 30%kosztów kwalifikowanych,

e)    zadania nieinwestycyjne – do 30% kosztów kwalifikowanych, w tym na edukację ekologiczną – do 40%kosztów kwalifikowanych,

f)     zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 70% kosztów kwalifikowanych; zadania realizowane przez jednostki samorządowe szczebla wojewódzkiego dotyczące programu ochrony przed hałasem – 100% kosztów kwalifikowanych; zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 40% kosztów kwalifikowanych.

 

2) Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego

 

Dotacja udzielana jest na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, zadania związane z oszczędnością energii (za wyjątkiem wymiany lub modernizacji oświetlenia), zadania związane z gospodarką wodno-ściekową oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – do 30% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku szpitali i podmiotów leczniczych, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest Województwo Małopolskie – do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

3) Hospicja

 

Dotacja udzielana jest na zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, zadania związane z oszczędnością energii (za wyjątkiem wymiany lub modernizacji oświetlenia) oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

4) Instytucje kultury (państwowe i samorządowe)

 

Dotacja udzielana jest na:

a) zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych - do 30%kosztów kwalifikowanych;

b) edukację ekologiczną - do 40%kosztów kwalifikowanych.

 

5) Kościelne osoby prawne

 

Dotacja udzielana jest na:

a) zadania związane z likwidacją niskiej emisji, termomodernizacją i ochroną wód orazbudową odnawialnych źródeł energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną, na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – do 30% kosztów kwalifikowanych;

b) zadania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych dotacja udzielana jest wyłącznie w przypadku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek - do 20% kosztów kwalifikowanych;

b) edukację ekologiczną - do 40%kosztów kwalifikowanych.

 

6) Stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe i sportowe spółki akcyjne

 

Dotacja udzielana jest na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sportowych, zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych oraz na budowę instalacji dotyczących odnawialnych źródeł energii – do 30% kosztów kwalifikowanych.

 

7) Instytuty badawcze i uczelnie publiczne

 

Dotacja udzielana jest na:

a) zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, zadania związane z oszczędnością energii oraz na zadania związane z zadrzewianiem, zakrzewianiem, urządzaniem terenów zielonych i ochroną bioróżnorodności - do 30% kosztów kwalifikowanych;

b) zadania z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych dotacja udzielana jest wyłącznie w przypadku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własny użytek - do 20% kosztów kwalifikowanych;

c) edukację ekologiczną - do 40%kosztów kwalifikowanych.

 

8) Izby Rolnicze

 

Dotacja udzielana jest na pomoc finansową w rekultywacji zdegradowanych gleb na terenach objętych powodzią, na których wystąpiło zakwaszenie gleby – do 40%kosztów kwalifikowanych.

 

9) Podmioty dysponujące publikatorami (książka, prasa, radio, telewizja), tj. te które są właścicielami lub posiadają zawarte umowy z właścicielami tych publikatorów

Dotacja udzielana jest na publikacje propagujące działania proekologiczne lub służące edukacji ekologicznej w sposób niekomercyjny – do 40%kosztów kwalifikowanych za wyjątkiem kosztów zadań określonych w § 5 pkt 5 „Zasad …”.

 

10) Organizacje społeczne (stowarzyszenia), fundacje oraz inne osoby prawne, których celem statutowym jest ochrona środowiska, za wyjątkiem trybu konkursowego

Dotacja udzielana jest na realizowane w sposób  niekomercyjny:

a)    zadania z zakresu edukacji ekologicznej - do 40%kosztów kwalifikowanych;

b)    przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków - do 30%kosztów kwalifikowanych.

 

11) Parki Narodowe

Dotacja udzielana jest na realizowane w sposób  niekomercyjny:

a)    zadania z zakresu edukacji ekologicznej - do 40% kosztów kwalifikowanych;

b)    przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska- do 30% kosztów kwalifikowanych;

c)    przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - do 30% kosztów kwalifikowanych;

d)    zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii, termomodernizację i ochronę wód - do 30% kosztów kwalifikowanych;

e)    infrastruktury technicznej pozwalającej na ograniczenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód, służącej utrzymaniu czystości i porządku na terenie parków - do 30% kosztów kwalifikowanych;

f)     opracowanie i wydanie materiałów (drukowanych i w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych) przeznaczonych na potrzeby edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym lub szkolnym - do 30% kosztów kwalifikowanych.