Formy pomocy finansowej

O pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w szczególności:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. państwowe jednostki budżetowe oraz instytucje gospodarki budżetowej,
 3. szpitale i inne podmioty lecznicze, hospicja, 
 4. domy opieki społecznej,
 5. państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 6. instytuty badawcze oraz uczelnie publiczne,
 7. kościelne osoby prawne,
 8. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i pozostałe osoby prawne,
 9. osoby fizyczne i spółki cywilne,
 10. spółki prawa handlowego,
 11. spółki wodne,
 12. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

 

Dofinansowanie może mieć postać:

 • dotacji,
 • pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia),
 • dopłaty do odsetek od kredytów bankowych,
 • dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych,
 • dofinansowania zadań państwowych jednostek budżetowych.

Forma dofinansowania uzależniona jest od przedmiotu zadania i statusu prawnego wnioskodawcy.