Gospodarka wodno-ściekowa

Fundusz udziela dofinansowania na zadania związane z budową i rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, przy łącznej przepustowości minimum 10m3/d dla grupy przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz 100 m3/d dla oczyszczalni zbiorczych. Zadania dotyczące sieci wodociągowych są finansowane jedynie w przypadku spójnych programów wodociągowo-kanalizacyjnych.     

Karty Informacyjne Zadania rozpatrywane są na bieżąco od początku roku.

 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci dotacji odbywać się będzie w terminie do 31 marca 2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

 

Składanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w postaci pożyczki odbywać się będzie w trybie ciągłym, począwszy od 18.01.2017 r. do 29.09.2017 r. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywać się będzie ostatecznie do dnia 31.10.2017 r.