Aktualności

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” – dodatkowa alokacja środków.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 lipca 2017 r. dotyczącą zwiększenia alokacji w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” o dodatkowe 5 000 000 zł, Wojewódzki Fundusz przeprowadził ponowną ocenę wniosków (68 wniosków), które nie uzyskały dofinansowania zgodnie z wynikami naboru ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2017 r.

 

Zarząd w oparciu o obowiązujące Zasady finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę  w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” przyznał dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki dla 20 następujących Beneficjentów:  Gmina Zembrzyce, Gmina Dąbrowa Tarnowska, Gmina Miechów, Gmina Tomice, Gmina Chełmek, Gmina Brzeszcze, Gmina Czernichów, Gmina Bukowno, Gmina Trzyciąż, Gmina Radgoszcz, Gmina Iwanowice, Gmina Świątniki Górne, Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Gmina Skawina, Gmina Andrychów, Gmina Zielonki, Gmina Michałowice, Gmina Liszki, Gmina Budzów, Gmina Gorlice. 

Szczegółowe informacje dotyczące alokacji środków określone są w załączniku nr 1.

 

Informujemy ponadto, że Beneficjenci, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach Programu PONE – edycja 2017, mają możliwość pozyskania środków na realizację zadania do 100% kosztów kwalifikowanych netto w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki znajdują się w Zasadach finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Wyniki Konkursu "Małopolskie Remizy 2017"

Konkurs „Małopolskie Remizy 2017” organizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został rozstrzygnięty. Zarząd Województwa Małopolskiego rekomendował do przyznania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie na realizację 43 zadań. 

 

Do Wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 40 wniosków (35 wniosków złożyły gminy, pozostałe 5 - jednostki OSP) w łącznej kwocie wnioskowanych dotacji: 1 441 679,69 zł. Pula środków do dyspozycji na rok 2017 wynosiła 500 000,00 zł. W związku z powyższym oraz w rezultacie oceny formalnej i merytorycznej Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył 31 wniosków, przyznając łączne dofinansowanie w kwocie środków przeznaczonych na tegoroczny konkurs.

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej w 2017 roku

W ramach „Programu przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej” w 2017 roku wpłynęło 11 wniosków. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła: 4 092 324,00 zł, w tym dotacja w kwocie 2 516 781,00 zł  oraz pożyczka w kwocie 1 575 543,00 zł.

 

Limit środków przeznaczonych w ramach Programu wynosił  1 000 000,00 zł. Spośród złożonych wniosków w wyniku zasadniczej oceny 4 zostały odrzucone, natomiast na pozostałe 7 wniosków zostało przyznane dofinansowanie w łącznej wysokości  1 747 725,00 zł dotacja w kwocie 998 535,00 zł i pożyczka w kwocie 749 190,00 zł.

 

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz informuje, że wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach ww. Programu, mogą ubiegać się o pożyczkę na warunkach preferencyjnych z możliwością częściowego umorzenia, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”.

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

W ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wpłynęło 81 wniosków. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 30 258 571,89 zł. Pula środków przeznaczonych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła – 5 000 000 zł.

 

Zarząd w oparciu  o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, rozpatrzył wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu w 2017 roku przyznano dofinansowanie:

  • Zarząd rozpatrzył wnioski 5 Beneficjentów o przyznanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 3 211 545,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i skierował  wniosek o zatwierdzenie do Rady Nadzorczej. Zgodnie z  art.400 h, ust.1, pkt 3, lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) udzielenie dotacji w 2017 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 330.000 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W związku z trwającym procesem wdrażania zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska rozstrzygniecie ww. programów i konkursów możliwe będzie po powołaniu Rady Nadzorczej w terminach ustawowo przewidzianych.
  • Zarząd przyznał ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację w wysokości 1 788 454,50 zł dla 8 Beneficjentów zgodnie  z załącznikiem nr 2. 

W przypadku, w którym Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmie decyzję o zwiększeniu alokacji środków w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” w 2017 roku wszystkie wnioski, które nie uzyskały dofinansowania (68 wniosków) zostaną poddane ponownej ocenie. 

 

Uwaga ważna informacja dotycząca trwającej weryfikacji i oceny wniosków w ramach programów PONE, Małopolskie Remizy, Program przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że wszystkie wnioski złożone w ramach naborów: Małopolskie Remizy 2017 (alokacja środków 500.000 zł), Program przeciwdziałania skutkom suszy hydrologicznej (alokacja środków 1.000.000 zł), Dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Fundusz realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (alokacja środków 5.000.000 zł) aktualnie są na etapie weryfikacji i oceny.

 

Po zatwierdzeniu list rankingowych i przyznaniu dofinansowana na zadania realizowane w ramach ww. programów i konkursów beneficjenci zostaną niezwłocznie poinformowani  o przyznanych środkach. Jednakże, zgodnie z  art.400 h, ust.1, pkt 3, lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) udzielenie pożyczki lub dotacji w 2017 r., przez Wojewódzki Fundusz, których wartość jednostkowa przekracza kwotę powyżej 330.000,00 zł wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

 

W związku z trwającym procesem wdrażania zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska rozstrzygniecie ww. programów i konkursów możliwe będzie po powołaniu Rady Nadzorczej w terminach ustawowo przewidzianych.

Dofinansowanie w postaci dotacji na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie w 2017 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 494-2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Zarząd podjął decyzję o zrezygnowaniu z II terminu naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w formie dotacji tj. 30 czerwca 2017 r.

 

Tym samym nabór wniosków  o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w formie dotacji został zakończony z dniem 31.03.2017 r. Powodem tej decyzji jest fakt, że w wyniku zakończonego I naboru wpłynęło 113 wniosków na łączną kwotę 7 676 047,78 zł wnioskowanych dotacji przekraczającą pulę dostępnych środków. Alokacja środków w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017 wynosiła:  4 503 153,61 zł. Ponadto z uwagi na dużą liczbę wniosków konieczne jest wydłużenie terminu ich rozpatrywania. Rozpatrywanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosków dla zadań inwestycyjnych  i nieinwestycyjnych odbywać się będzie do 30 czerwca 2017 r.  

Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza Konkurs na organizację studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim.

 

Celem konkursu jest wyłonienie zadań o największym potencjale edukacyjnym, których realizacja spowoduje poszerzenie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim wśród osób z wykształceniem prawniczym oraz pracowników administracji zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska, tym samym wpływając na jakość świadczonych usług prawnych z tej dziedziny, jak również na wzrost jakości orzecznictwa i obsługi prawnej instytucji zajmujących się stosowaniem przepisów prawa ochrony środowiska w praktyce (w tym organów administracji). Dofinansowanie w ramach konkursu następuje w formie dotacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych zadania uznanych przez Fundusz. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie może wynosić do 200 000,00 zł. Konkurs jest skierowany do uczelni prowadzących studia wyższe drugiego stopnia lub magisterskie na kierunku prawo z siedzibą na terenie województwa małopolskiego.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z określonymi w nim załącznikami w siedzibie Funduszu oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta.

 

Termin składania wniosków do WFOŚiGW w Krakowie do dnia 28.04.2017 r. do godz.15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

Osoba do kontaktu:

- Piotr Skrzyniarz - 785 855 936

 

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak" 2017

W ramach Programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak" wpłynęły 102 wnioski na łączna kwotę 805.014,17 zł dotacji.

 

Zarząd w oparciu o obowiązujące "Zasady…" oraz Regulamin udzielania dofinansowania ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom  i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’ rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Pozytywną opinię Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskało 68 wniosków, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie i przyznał dotacje na łączną kwotę 400.000,00 zł. Wyniki konkursu przedstawiamy w tabeli.  

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Wyniki naboru wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”

W tegorocznym naborze w ramach „Programu priorytetowego – Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” wpłynęło 37 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 1 167 935,88 zł.  Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.

 

Po analizie wniosków pod względem merytorycznym oraz konsultacji z Prof. dr hab. Kazimierzem Klimą z Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 36 gmin obniżając dotację proporcjonalnie w stosunku do powierzchni zabiegów. Decyzja taka wynika ze specyfiki problemu – przy likwidacji gatunku inwazyjnego, jakim jest barszcz Sosnowskiego, kluczowa jest kompleksowość działań czyli prowadzenie zabiegów na jak największym obszarze. Prowadzenie działań na terenie jednej gminy a zaniechanie w gminach sąsiadujących powodowałoby rozsiewanie nasion na tereny gminy, gdzie przeprowadzono zabiegi. W związku z tym, dla zapewnienia efektu ekologicznego finansowanych działań, przyznano dotacje dla 36 gmin w łącznej kwocie 500 000,00 zł

 

 

Uwaga zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu - Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 300-2017 z dnia 22.03.2017 r. ulega zmianie termin naboru wniosków w ramach konkursu na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Termin składania wniosków upływa z dniem 15 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

 

 

Strony

24 września zapraszamy do Chrzanowa

W najbliższą niedzielę, tj. 24 września po raz kolejny jesteśmy obecni na imprezie organizowanej przez Urząd Marszałkowski pn. Strefa Funduszy Europejskich “Małopolska myśli o Tobie”. Tym razem zapraszamy do Chrzanowa, na Plac 1000-lecia, gdzie w namiocie promocyjnym będzie można spotkać przedstawicieli Funduszu, którzy udzielać będą informacji na temat oferty finansowej skierowanej do instytucji i osób fizycznych. Zapraszamy również dzieci, dla których zaplanowane zostały gry i zabawy. Do zobaczenia!

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2017 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

Dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2017 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1. Bankiem Ochrony Środowiska S.A.,

2. Bankiem Spółdzielczym w Zatorze,

3. Bankiem Spółdzielczym w Nowym Sączu,

4. Bankiem Spółdzielczym w Jordanowie.

Dopłaty do odsetek od kredytów bankowych

Informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowę określającą współpracę w 2017 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.  

Konkurs “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”.

Zachęcamy, zapraszamy, czekamy do 10 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji <przejdź>

Konkurs “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje <przejdź>  

Konkurs Małopolskie Remizy 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza konkurs na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego - "Małopolskie Remizy 2017". Współorganizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie. Konkurs skierowany jest do gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania brutto, ale nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno zadanie.

 

Nabór wniosków dla banków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż rozpoczął nabór wniosków dla banków na zawarcie umowy o współpracy z WFOŚiGW w Krakowie w zakresie określonym w Procedurze wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnia środki finansowe.
Wnioski można składać w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do biura WFOŚiGW w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12). 
Szczegółowe informacje – w załącznikach.
 

Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza konkurs w ramach Programu Priorytetowego - Edukacja Ekologiczna na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór  wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”.

 

Strony