Podsumowanie konferencji pn. "Racjonalne gospodarowanie energią w gminach"

22 czerwca 2017r. w auli Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie odbyła się konferencja  pn. „Racjonalne gospodarowanie energią w gminach” zorganizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

 

Uczestników konferencji przywitała Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie,  następnie głos zabrał  Pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który nakreślił kształt polityki energetycznej realizowanej przez województwo małopolskie.

Tematyka konferencji była poświęcona gminom i objęła m.in. zagadnienia związane z obowiązkami gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynikające z ustawy Prawo Energetyczne, które przedstawiła Pani Magdalena Tokaj z Urzędu Regulacji Energetyki. Z kolei Pan Tomasz Pietrusiak - Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM omówił przepisy uchwały antysmogowej dla Małopolski, które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r. 

Doświadczenia z zakresu inwestycji realizowanych w obszarze ciepła i energii elektrycznej z termicznego przekształcania odpadów zaprezentował Pan Ryszard Langer - Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz  Pan Tadeusz Żaba - Dyrektor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Natomiast Pani Ewa Przybyło - Burmistrz Rabki Zdroju przybliżyła koncepcję klastrów energii na przykładzie Klastra energetycznego – Zielone Podhale.

Podczas konferencji zostały również przedstawione przykłady oszczędzania energii w gminach przez Panów Szymona Szufę, Łukasza Adriana  oraz Piotra Piersa.     

Omawiane prezentacje przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie, dotyczyły doświadczeń związanych z weryfikacją Planów gospodarki niskoemisyjnej, możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, ograniczenia niskiej emisji oraz OZE, został również szczegółowo omówiony Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi samorządom na konieczność działań w zakresie gospodarowania energią, w tym uzyskaniu niezbędnej wiedzy przez burmistrzów, wójtów oraz pracowników JST i stanowi wstępny etap przygotowań do planowanego szkolenia energetyków gminnych.