Podstawy prawne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją powołaną w 1993 roku w celu finansowania ochrony środowiska. Działalność Funduszu jako samorządowej osoby prawnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Funduszu, szczegółowy tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określa statut nadawany, w drodze uchwały, przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Zasady gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479).

 

Inne akty prawne, które odnoszą się do działalności Wojewódzkiego Funduszu:  

 

  • ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

  • ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808);

  • ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

 

Teksty poszczególnych aktów prawnych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sejmik Województwa Małopolskiego ustala Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Zbiór wartości, zasad i standardów, którymi kierują się w codziennej pracy pracownicy Funduszu ujęto w Kodeksie etyki.