Podstawy prawne

 

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konstytuują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyjętego w drodze uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wojewódzki Fundusz jest samorządową osobą prawną.
Zasady gospodarki finansowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r.  w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Inne akty prawne regulujące działalność: 
  • ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r.   prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
  • ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach 
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
  • ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych 
  • ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
  • ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

 

Teksty poszczególnych aktów pranych można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sejmik Województwa Małopolskiego ustala Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Zbiór wartości, zasad i standardów, którymi kierują się w codziennej pracy pracownicy Funduszu ujęto w Kodeksie etyki.