Środki europejskie

Środki europejskie main page

Środki krajowe

Środki krajowe main page

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie: "Wykonanie i dostarczenie krówek reklamowych wraz z opakowaniami ozdobnymi".

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – VI runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.
"Sprzęt komputerowy" część I i część II

Wyniki konkursu na wykonanie strony www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że Laureatem konkursu na zaprojektowanie a następnie wykonanie, uruchomienie i wdrożenie (zwycięskiego projektu) serwisu internetowego  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Pan Bartosz Zawada.

Program Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak

 

 

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego a jego celem jest wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w odzież ochronną do działań bojowych – zestawy składające się z:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.
"Całodobowa ochrona budynku biurowego wraz z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz ochrona całodobowa instalacji do produkcji bioetanolu"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie

 

Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu dot. nieprawidłowości w realizacji projektów POIŚ.  Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Panią Monikę Filipiuk

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

"Produkcji materiałów filmowych i ich dystrybucja w spersonalizowanym kanale dystrybucji internetowej."

Strony