Informacje o projektach

Baza informacji o projektach (ciekawych, innowacyjnych, flagowych)

 

Projekt Cykloedukacja czytaj więcej>>

 

Link

 

wnioskodawca tytuł zadania koszt zadania kwota umowna dofinansowania forma dofinansowania D-dotacja, P-pożyczk, p.ś.-przekazanie środków PJB zad. inwestycyne-1, nieinwestycyjne-2 lokalizacja rok
Gmina Alwernia Zielona Szkoła jako profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Alwernia 33 358,00 8 339,50 D 2 Alwernia 2011
Gmina Bolesław   p/Olkuski Wypoczynek śródroczny dla uczniów klas III Szkół Podstawowych 73 980,00 11 748,00 D 2 Bolesław 2011
Gmina Bukowno Wyjazd dzieci klas III szkół podstawowych na Zieloną Szkołę 84 111,00 21 027,75 D 2 Bukowno 2011
Gmina Chełmek Aranżacja terenów zielonych przy ul. Wojska Polskiego w Chełmku: część I - aranżacja terenów zielonych przed budynkiem nr 3 48 457,29 22 433,93 D 2 Chełmek 2011
Gmina Chełmek Wyjazd uczniów III klasy Szkoły Podstawowej Samorządowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Chełmku na "zieloną szkołę" do Jarosławca 24 717,63 6 179,41 D 2 Chełmek 2011
Gmina Ciężkowice Cykl zajęć edukacyjnych i ekspozycje pt "Las pierwotny"- Gmina Ciężkowice 134 138,88 51 733,20 D 2 Ciężkowice 2011
Zespół Opieki Zdrowotnrj w Dąbrowie Tarnowskiej Urządzenie terenów zieleni wokół Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 49 995,00 24 997,50 D 2 Dąbrowa Tarnowska 2011
Miasto Gorlice Urządzenie rabat wieloletnich na terenie Parku Miejskiego im. W. Biechońskiego w Gorlicach 19 648,12 9 096,35 D 2 Gorlice 2011
Gmina Gródek nad Dunajcem Zagospodarowanie zielenią terenu przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem 9 941,00 4 969,51 D 2 Gródek nad Dunajcem 2011
Miasto Grybów Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Grybowa w zakresie poprawy efektywności prowadzonej segregacji odpadów komunalnych 31 650,00 12 660,00 D 2 Grybów 2011
Starostwo Powiatowe w Tarnowie Rewitalizacja zabytkowego parku w Kąśnej Dolnej 87 870,00 35 224,31 D 2 Kąśna Dolna  2011
Gmina Klucze Organizacja wyjazdów śródrocznych uczniów klas Szkół Podstawowych "Zielona Szkoła" z terenu Gminy Klucze 107 458,00 26 864,50 D 2 Klucze 2011
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Rekultywacja terenu wokół zmodernizowanego boiska do piłki plażowej na terenach AWF Kraków przy al. Jana Pawła II 78 nr działki 7/18 32 863,45 16 431,72 D 2 Kraków 2011
Fundacja Aeris Futuro Eko-reporter: aktywizacja młodzieży wiejskiej z województwa małopolskiego na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej społeczności lokalnych 19 138,00 12 132,00 D 2 Kraków 2011
Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydanie monografii dotyczącej rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w polskich kopalniach odkrywkowych ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego 30 000,00 5 000,00 D 2 Kraków 2011
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich w Krakowie Zielone wędrówki po Krakowie - przyrodnicze wycieczki edukacyjne dla uczniów i studentów 37 950,00 30 161,43 D 2 Kraków 2011
Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie Ogólnopolski konkurs pn. Zdrowa przyroda - zdrowa żywność - zdrowy człowiek 29 915,41 10 000,00 D 2 Kraków 2011
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Sowy Polski. Edukacja ekologiczna dla najmłodszych w Małopolsce 37 750,00 13 840,00 D 2 Kraków 2011
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku 75 998,80 41 120,00 D 2 Kraków 2011
Instytut Dziedzictwa Cudowna moc bukietów 85 974,35 31 984,50 D 2 Kraków 2011
Instytut Ochrony Przyrody PAN Które ptaki to dziuplaki? - projekt edukacyjny na temat ekologii i ochrony ptaków mieszkających w dziuplach 40 000,00 16 000,00 D 2 Kraków 2011
Instytut Ochrony Przyrody PAN Opracowanie i wydanie drukiem dwumiesięcznika Chrońmy przyrodę ojczystą 98 218,69 19 570,00 D 2 Kraków 2011
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Bezpieczeństwo i ochrona środowiska 2011 4 262 702,00 2 000 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem wodami powodziowymi - doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Małopolski 1 311 660,00 1 049 328,00 D 2 Kraków 2011
Muzeum Lotnictwa Polskiego Rekultywacja terenów powojskowych przy ul. Cieślewskiego w Krakowie w ramach Lotniczego Parku Kulturowego - etap I 235 883,80 188 706,04 D 2 Kraków 2011
Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Krakowska w Krakowie Małopolska nad wodą - Kreowanie postaw i działań proekologicznych wśród mieszkańców regionu, dla utrzymania zrównoważonego rozwoju Małopolski, zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 133 660,00 53 464,00 D 2 Kraków 2011
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Realizacja audycji Ekospotkania dla dzieci 2 721,00 1 088,40 D 2 Kraków 2011
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Realizacja audycji Ekospotkania dla dzieci 6 324,17 2 529,67 D 2 Kraków 2011
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Realizacja audycji Ekospotkania 20 660,67 4 132,13 D 2 Kraków 2011
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. Realizacja audycji Ekospotkania 20 995,00 8 398,00 D 2 Kraków 2011
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Czynna i konserwatorska ochrona pierwiosnki omączonej Primula farinosa na jedynym w Polsce stanowisku w Beskidzie Sądeckim na obszarze Natura 2000 51 000,00 51 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Gospodarowanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego 47 500,00 47 500,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Renowacja gniazd bociana białego 22 500,00 22 500,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Sporządzenie Planu Ochrony dla rezerwatów przyrody "Lipowiec" i "Luboń Wielki" 100 000,00 80 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dl aobszaru Natura 2000 PLH120069 Łąki Nowohuckie - etap I 72 400,00 72 400,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, uwzględniających ochronę ilości i jakości zasobów wodnych na obszarze województwa małopolskiego 360 000,00 288 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody Ochrona przyrody w gminie 15 184,00 12 132,00 D 2 Kraków 2011
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody Dla Ziemi, dla siebie 37 464,00 29 970,00 D 2 Kraków 2011
Towarzystwo na rzecz Ziemi Konkurs Szkoła - lider promocji selektywnej zbiórki 2010/2011 w ramach projektu Liderzy selektywnej zbiórki 36 000,00 10 000,00 D 2 Kraków 2011
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Zakup mobilnego laboratorium pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych bez sprzętu pomiarowego 150 000,00 150 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Zakup aparatury pomiarowej i części zamiennych do monitorowania stężenia pyłu PM10 i PM2,5 w 2011 roku 298 000,00 298 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Monitoring jakości powietrza w województwie małopolskim w 2011 roku 297 000,00 297 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Monitoring jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2011 roku 250 000,00 250 000,00 p.ś. 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Opracowanie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 116 304,00 116 304,00 D 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Zintegrowana realizacja programów naprawczych w zakresie norm jakości środowiska 781 960,40 711 960,40 D 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 24 477,00 24 477,00 D 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010 29 279,50 29 279,50 D 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Wykonanie map akustycznych 2011 r. dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000

pojazdów rocznie
133 648,36 133 648,36 D 2 Kraków 2011
Województwo Małopolskie Zakup oprogramowania informatycznego niezbędnego dla prawidłowej i efektywnej realizacji nowych obowiązków sprawozdawczych Marszałka Województwa Małopolskiego z zakresu opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach 5 965,50 5 965,50 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Czynna ochrona herpetofauny w okresie migracji 14 000,00 11 200,00 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i ściekami na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach 4 756,01 3 804,81 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Podkowiec Mały - Nasz ulubiony Nietoperz - konkurs plastyczny 12 958,61 10 366,49 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego XXX-lecie Jurajskich Parków Krajobrazowych 21 653,50 16 000,00 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Wznowienie " Monografii przyrodniczej Popradzkiego Parku Krajobrazowego" oraz opracowanie i druk przewodnika po scieżce przyrodniczej "Las Lipowy Obrożyska"" 20 113,00 16 090,40 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Piękno tkwi w różnorodności - edukacja ekologiczna na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 23 867,58 19 094,06 D 2 Kraków 2011
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego X edycja konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski rok szkolny 2010/2011 35 176,50 28 141,20 D 2 Kraków 2011
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Rower - nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce 43 500,00 34 725,00 D 2 Kraków 2011
Polski Klub Ekologiczny, Koło w Krynicy Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nieprawidłowej gospodarki ściekami i odpadami 15 600,00 10 500,00 D 2 Krynica Zdrój 2011
Gmina Libiąż Profilaktyka zdrowotna dzieci - wypoczynek śródroczny na Zielonej Szkole 42 278,00 10 569,50 D 2 Libiąż 2011
Gmina Łużna Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych Życie w wodzie 17 920,00 12 800,00 D 2 Łużna 2011
Gmina Łużna Bogactwo energetyczne naszego regionu - od ropy naftowej do energii odnawialnej - konkurs dla szkół 90 000,00 35 000,00 D 2 Łużna 2011
Miasto i Gmina Myślenice Pielęgnacja pomników przyrody nr 2/4, 2/5, 2/19 13 500,00 6 500,00 D 2 Myślenice 2011
Gmina Niedźwiedź Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu poprzez zasadzenie krzewów ozdobnych 25 500,00 11 500,00 D 2 Niedźwiedź 2011
Miasto i Gmina Olkusz Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2011 roku 257 466,24 64 366,56 D 2 Olkusz 2011
Miasto i Gmina Skawina Kampania edukacyjna w szkołach, przedszkolach i w Gminie Skawina pt. Segregujesz - zyskujesz 19 993,22 9 259,75 D 2 Skawina 2011
Miasto i Gmina Stary Sącz Nasadzenie zieleni nad Źródełkiem św. Kingi oraz przy ul. 11 Listopada w Starym Sączu 86 771,41 40 548,28 D 2 Stary Sącz 2011
Gmina Stryszów Organizacja "Zielonych szkół" dla uczniów szkół podstawowych w Stroniu i w Dąbrówce 38 210,00 9 552,50 D 2 Stryszów 2011
Gmina Tarnów Międzypowiatowy konkurs wiedzy ekologicznej :Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej 5 000,00 2 000,00 D 2 Tarnów 2011
Miasto Tarnów Dodatek ekologiczny do miesięcznika Tarnów.pl 10 440,00 2 088,00 D 2 Tarnów 2011
Miasto Tarnów Przegląd Filmów Ekologicznych "EKOŚWIAT" 13 000,00 2 600,00 D 2 Tarnów 2011
Miasto Tarnów Konkurs na szkolną gazetkę o tematyce ekologicznej, Swobodny oddech - zdrowe życie. Codzienne sposoby na poprawę jakości powietrza 5 000,00 5 000,00 D 2 Tarnów 2011
Miasto Tarnów Młody przedszkolak wie co ekologią się zwie 16 000,00 12 800,00 D 2 Tarnów 2011
Miasto Tarnów Zobacz - zrozum - RATUJ! 22 600,00 18 000,00 D 2 Tarnów 2011
RDN Małopolska  Ekologiczna Sądecczyzna - cykliczne audycje 60 000,00 24 000,00 D 2 Tarnów 2011
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego XIV Konferencja "Trendy ekorozwoju w przemyśle chemicznym" 14 640,00 2 920,00 D 2 Tarnów 2011
Gmina Trzebinia Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia 139 025,00 34 756,25 D 2 Trzebinia 2011
Miasto i Gmina Wolbrom Profilaktyka zdrowotna w ramach zielonej szkoły dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu Gminy Wolbrom 211 118,00 52 779,50 D 2 Wolbrom 2011
Polskie Towarzystwo Geologiczne Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne 31 160,00 12 000,00 D 2 Zakopane 2011