Informacja

 

Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania zarówno na zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne (m.in. edukacja ekologiczna, przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, państwowy monitoring środowiska, wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną).

 

Przedsięwzięcia finansowane przez Fundusz muszą spełniać następujące kryteria:

 • zgodność z zapisami traktatu akcesyjnego,
 • zgodność z polityką ekologiczną państwa i województwa,
 • efektywność ekologiczną,
 • efektywność ekonomiczną,
 • uwarunkowań technicznych i jakościowych (najlepsza dostępna technologia),
 • zasięgu oddziaływania,
 • wymogów formalnych.

W 2011 roku WFOŚiGW w Krakowie zawarł łącznie 217 umów, z których 107 stanowią dotacje, 12 umów podpisano z państwowymi jednostkami budżetowymi, a pozostałe 98 umów to pożyczki.

Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dofinansowanie może mieć postać:

 • dotacji
 • pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia)
 • dopłaty do odsetek od kredytów bankowych
 • dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych
 • przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym.

Forma dofinansowania uzależniona jest od przedmiotu zadania i statusu prawnego wnioskodawcy. Podstawą rozpatrzenia zadania i przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku (w przypadku zadań inwestycyjnych wniosek poprzedzony jest dodatkowo Kartą Informacyjną Zadania). Od podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Krakowie, Wnioskodawca ma 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy dotacji/pożyczki (państwowe jednostki budżetowe objęte są odrębną procedurą wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów). Podstawą wypłacenia środków nie mogą być dyspozycje płatnicze wystawione przed datą podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy finansowej. Rozliczenie zadania następuje na podstawie przedłożonych do biura Wojewódzkiego Funduszu oryginałów faktur VAT/rachunków wraz z protokołami odbioru oraz sprawozdaniem z realizacji zadania. W terminach określonych w umowie Beneficjent przedkłada również dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zadania.

 
 
Wojewódzki Fundusz  jest również Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – I oś priorytetowa oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi - II oś priorytetowa, który jest finansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Obecnie podpisano 22 umowy o dofinansowanie, w tym 21 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 1 w obszarze gospodarki odpadami.