ekoLIDERZY 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie po raz kolejny ogłasza Konkurs  “#ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”

 

Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska,  na terenie województwa małopolskiego w 2016 r. (z WFOŚiGW w Krakowie lub  NFOŚiGW):

  • jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

  • szkół i przedszkoli,

  • organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,

  • innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

 

Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW).

 

Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane:

1. #ekoPOWIAT

2. #ekoGMINA w 3 kategoriach:

    #ekoGMINA miejska

    #ekoGMINA  miejsko-wiejska

    #ekoGMINA  wiejska

3. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:

    z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się  do oszczędności energii

    z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej

    z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami

    z zakresu ochrony przyrody

    z zakresu edukacji ekologicznej

    z zakresu eko-innowacyjności

4. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce

5. #ekoSIEĆ współpracy

6. #ekoSZKOŁA

7. #ekoPRZEDSZKOLE

 

Na nagrody dla laureatów Konkursu Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki finansowe w łącznej kwocie 350 000,00 zł.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie elektronicznego formularza ankiety konkursowej <przejdź> oraz wypełnienie ankiety stanowiącej załącznik do Regulaminu, którą należy wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie wysłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 na adres mailowy: ekoliderzy2017@wfos.krakow.pl.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu oraz ankieta konkursowa - w załącznikach.