Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji S.A. w Krakowie

laureat w kategorii eko-przedsięwzięcie z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej
za przedsięwzięcie „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie”

Nagroda 40 000 zł: za skalę przedsięwzięcia i osiągnięte efekty ekologiczne – oczyszczalnia obsługuje ok. 0,5 mln mieszkańców Krakowa, za poprawę jakości wód rzeki Wisły oraz za ilość środków pozyskanych z UE (431 mln zł) oraz WFOŚiGW w Krakowie (24 mln zł).